Borgmesterkandidat

Henning Urban Dam

Jeg er født i 1968 i København som søn af en bryggeriarbejder og en plejehjemsassistent. Jeg voksede op i et trygt miljø med mine to søskende. Som barn i Københavns Nordvest kvarter, som ung i Rødovre og som voksen på Frederiksberg.

Jeg er læreruddannet og har arbejdet i folkeskolen siden slutningen af 1990´erne.

I dag er jeg selvstændig, men arbejder fortsat med børn og unge.

Jeg mødte min kone i 1993 og sammen har vi to voksne døtre, der i dag studerer i København.

I 2004 valgte vi at flytte ud af byen til et gammelt bindingsværkshus i Holtug. Vi stortrives på Stevns og holder meget af naturen, stilheden og de mange fællesskaber, der findes i lokalmiljøet.

Jeg opfatter mig selv som et engageret menneske, optaget af, hvordan vi lever sammen og behandler hinanden. Jeg involverer jeg mig ofte direkte i de sammenhænge hvori jeg færdes. Det kan være som forælder i mine børns klassers, på arbejdet som tillidsmand, i lokalsamfundets fællesskaber eller som lokalpolitiker.

For mig handler det både om det nære og det mere overordnede.

Ved at involvere mig får jeg mulighed for at præge udviklingen i den retning jeg ønsker. En retning hvor der skabes lige muligheder og frihed for alle, samtidig med at vore fællesskaber sikrer den tryghed, vi alle har brug for.

Henning Urban Dam Valgplakat Billede

Min historie

Min motivation og lyst til at præge udviklingen og tage ansvar er kun vokset i de år, hvor jeg har siddet i kommunalbestyrelsen. Derfor var det naturligt for mig at opstille som borgmesterkandidat for Socialdemokratiet Stevns.

På en velbesøgt generalforsamling i februar 2019 blev jeg valgt som vores borgmesterkandidat til valget den 16. november 2021.

Det er en stor glæde og ære at vælges af medlemmer til en så vigtig post. Som borgmesterkandidat tegner jeg vores politiske profil udadtil, står i spidsen under valgkampen og årene derefter.

Siden 2002 har der ikke været en borgmester fra Socialdemokratiet i Stevns kommune.

Ved valget i 2017 var det meget tæt på. Havde Socialdemokratiet sagt ja til tilbuddet om at konstituere sig sammen med Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Nyt Stevns, havde Steen Hansen været borgmester i denne valgperiode. Vi troede dog ikke på, at konstitueringen var arbejdsduelig. I stedet valgte et flertal, bestående af Socialdemokratiet, Radikale, Konservative og Venstre, at konstituere sig som flertal, med en Venstre borgmester. Vurderingen var, at Stevns kommune havde brug for en valgperiode, hvor en flertalsgruppe kunne skabe ro og samarbejde om de gode løsninger. Det var et svært valg for os som kommunalbestyrelsens største parti, men jeg mener den dag i dag, at det var det rigtige at gøre. I denne valgperiode har samarbejdet fungeret godt og vi er kommet langt med flere gode løsninger.

Som parti har vi haft stor indflydelse på den førte politik, og vores vigtigste mål, om ikke at forringe vores fælles velfærd, er indfriet.

I Socialdemokratiet Stevns ønsker vi at komme længere. Vi mener fortsat, at vores fælles velfærd kalder på politisk fokus og handling.

Vores normeringer er generelt blandt de laveste i Danmark.

Vores arbejdsmiljø er udfordret flere steder.

Vores kommunale kvaliteter behøver et eftersyn.

Disse forhold og meget andet har Socialdemokratiet Stevns som mål at forandre til det bedre. Se mere herom i vores omdelte valgprogram eller her på siden.

Mit personlige mål ved valget den 16. november 2021 er, at partiet går frem og at valgets resultat giver mulighed for, at jeg er borgmester i Stevns kommune fra 2022.

Det er TID TIL FORANDRING efter for mange år uden en borgmester fra Socialdemokratiet Stevns.

Med fire års erfaring i det kommunale politiske arbejde, havde jeg stor lyst til at genopstille. Vores demokrati fungerer og som borger kan du medvirke til at skabe forandringer.

Selve valget blev lidt af en gyser, både for mig personligt og for Socialdemokratiet. Som parti fik vi et godt valg og fik en plads mere i kommunalbestyrelsen. Det var desværre ikke nok til, at borgmesterposten kunne indtages. Efter nogen tumult, hvor vi i første omgang ikke var inviteret med i et flertalssamarbejde, lykkedes det med gode argumenter, vilje til samarbejde og fokus på en arbejdsduelig flertalsgruppe, at blive en del af den flertalsgruppe, der konstituerede sig i denne periode fra 2018-21.

I Socialdemokratiet fik vi ansvaret for udvalgene "Børn, unge og læring" og "Social og Sundhed". Formandsposterne for disse to udvalg var et ønskescenarie for os, da de rummer langt de fleste af vores borgernære velfærdstilbud, som er rygraden i vores kommune.

Jeg blev selv formand for Social og Sundhedsudvalget (SSU), hvilket jeg er meget glad for. De sidste fire år har budt på mange store opgaver og området har haft stor fokus. Et tilbagevendende fokus har været områdets økonomi. Det viste sig tidligt i perioden, at de budgetter vi lagde, ikke kunne modsvare virkelighedens opgaver. De består af hjemmehjælp, plejehjemspladser og sagsbehandling med tilhørende tilbud til vores borgere med brug for ekstra hjælp. De modeller, der ligger til grund for budgetforudsætningerne, var ikke opdaterede. Der var ikke korrigeret for timepriser til lønninger, fordeling af, hvornår på døgnet opgaverne løses (dag/aften/nat), gamle besparelser, der ikke var effektueret lå og generede underskud og meget mere. Resultatet måtte blive et regnskab i underskud.

Vi er også blevet flere ældre på Stevns. Det er glædeligt, og vi skal som kommune have tilstrækkelige og gode tilbud til vores ældre. Det er således disse to forhold på området, der bevirker, at udgifterne er steget og at regnskaberne har været udfordret.

Når den situation opstår, kan vi handle på flere måder politisk. Den klassiske og mest brugte er at effektivisere og spare. Den løsning gjorde jeg klar fra start, at jeg ikke ville være en del af. Den meget kontante udmelding om ikke at spare handler om, at vi på Stevns allerede er en af de kommuner, der drives mest effektivt ud fra økonomien. Vi bruger meget få penge på vores velfærd sammenlignet med landets øvrige kommuner. Derfor er min tilgang, at vi ikke kan effektivisere meget mere. Det vil simpelthen have for store konsekvenser for vores medarbejdere og vores velfærd.

Jeg har brugt rigtig megen tid på at sætte mine politiske kollegaer ind i SSU´s økonomiske situation og jeg er meget tilfreds med, at flertalsgruppen således er enig i, at der ikke kan spares mere på området.

Denne periodes arbejde i Social og Sundhedsudvalget ses som en genopretningsperiode. Vi har skulle genoprette hele områdets økonomi. 

Ved budgetlægningen for 2021 tror jeg på, at vi nu har lagt et budget, der modsvarer virkelighedens opgaver. Det er godt, og vi kan nu rette det politiske fokus mod vores medarbejderes arbejdsmiljø og kvaliteten af opgaveløsningen.

Når det er sagt, mener vi i Socialdemokratiet, at der er et stykke vej endnu, inden vi kan sige, at vores prioritering af området er god nok. Vi ser gerne flere ressourcer tilført et vigtigt område. Et område der skal tilbyde god og kærlig omsorg og pleje af vores ældre, og tage sig godt at de borgere, der har brug for ekstra hjælp i livet.

Nu har hele perioden heldigvis ikke kun handlet om at genoprette økonomien. Jeg er glad for at have været en del af at oprette et psykiatri- og bosted i Klippinge, tilbyde lidt bedre arbejdsforhold i vores plejesektor, have etableret et team, hvor der arbejdes tværfagligt i sagsbehandlingen og med en fast kontakt/borgerkonsulent for borgeren, oprettelse af en borgerrådgiver funktion, opførelse af ny idrætshal i Store Heddinge, planlægningen af byggeriet af vores nye plejehjem i Store Heddinge og meget mere.

Jeg har endnu en periode oplevet, at vores demokrati fungerer.

Tak for samarbejde til alle.

I 2013 var jeg tillidsmand på en lokal folkeskole og dermed meget tæt på den lockout, som en hel lærerprofession var ramt af. I den sammenhæng mødtes jeg med både lokalpolitikere og direktører fra Stevns kommune, og jeg kunne konstatere, at vi så meget forskelligt på den konflikt, der var i gang. Da regeringen stoppede konflikten med et, for mig at se, meget urimeligt lovindgreb, besluttede jeg at involvere mig meget mere direkte i vores lokale demokrati ved at stille op til kommunalvalget i 2013. Til min store overraskelse og glæde blev jeg valgt ind i kommunalbestyrelsen.

I perioden fra 2014-2017 sad jeg i børneudvalget. Det var et stort ønske og min ambition var, at en samlet kommunalbestyrelse skulle have en større indsigt i, hvordan arbejdet på en skole fungerer. Den tidligere kommunalbestyrelse havde, i forlængelse af lovindgrebet på folkeskoleområdet, besluttet, at lærerne på Stevns skulle have en undervisningstid på over 10 % mere end tidligere. En meget voldsom forøgelse fra det ene skoleår til det andet. En forøgelse af en sådan størrelse ville utvivlsomt får store konsekvenser for arbejdsmiljøet og på sigt også for kvaliteten af den undervisning, der kan leveres.

Mit mål med at sidde i børneudvalget var, at lærernes vilkår for at tilrettelægge god undervisning, skulle forbedres.

Det var hårdt arbejde politisk at nå til det sted, hvor et flertal i kommunalbestyrelsen anerkendte behovet for at tilføre flere midler til folkeskolerne, helt specifikt til lærernes tid til forberedelse. Derfor var det meget tilfredsstilende, at det over perioden lykkes at øge lærernes tid til forberedelse med 50 timer årligt. Det lyder måske ikke af ret meget, men det svarer cirka til 2,5 million.

Dette er blot en af mange gode oplevelser i forhold til, at vores lokale demokrati fungerer. Du kan medvirke til at gøre en forskel. Det kræver vedholdenhed, tålmodighed og samarbejde, men det virker :-)

Af andre spændende opgaver vi arbejdede med i perioden, kan nævnes fredningen af Stevns Klint, nye og anderledes undervisningstilbud til elever i folkeskolen, bedre normeringer i daginstitutionerne samt begyndende planlægning af fremtidens plejehjem.